TРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада експертског ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Организације/групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге обухвата следеће области:

Пољопривреда:
 • Покретање развојних иницијатива младих на селу – деловање кроз удружење
 • Пословно удруживање младих у оквиру задруга / произвођачких организација
 • Како формирати социјалну задругу 
Удруживање и јачање капацитета удружења:
 • Развој економских активности у области руралног туризма
 • Финансирање пољопривреде у Србији и актуелни облици давања у пољопривреди (Локални и Национални подстицаји, Програм конкурентне пољопривреде и ИПАРД програм)
 • Подстицаји у пољопривреди – услови за конкурисање и правни механизми за убрзавања поступка одлучивања о поднетом захтеву за подстицаје
 • ЛЕАДЕР приступ и Локалне акционе групе (ЛАГ)
 • Бизнис планирање у сектору аграра
 • Формирање и јачање капацитета асоцијација  у сектору аграра
Безбедност хране, ветернинарство и фитосанитарна политика:
 • Повећање нивоа безбедности хране кроз примену биолошких решења у заштити биља.
 • Очување земљишта као ресурса применом метода редуковане обраде у циљу повећања микробиолошке активности.
 • Контрола остатака пестицида и смањење њихове употребе у циљу повећања квалитета хране
 • Заштита животне средине у процесу производње хране, применом контролисаних количина ђубрива у циљу смањења деградације земљишта
 • Контрола прскалица за заштиту биља у циљу заштите људског здравља и рационалне примене хемијских средстава
 • Домаћи и европски правни оквир за управљање споредним производима животињског порекла (СПЖП)
 • Категорије, следљивост и објекти за сакупљање, прераду и уништавање споредних животињских производа
 • Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови у објектима за скупљање СПЖП и изузеци у поступању са СПЖП
 • Системи за сакупљање СПЖП
Заштита животне средине:
 • управљање отпадом
 • управљање водама
 • ваздух
 • одрживи развој

Листа тренинга није коначна. Наш национални ЕУ Ресурс центар јачаће капацитете цивилног друштва из додатних области које су потребне за раст и напредак организација и неформалних група. Више о додатним механизмима јачања капацитета пронађите ОВДЕ.

ЕКСПЕРТСКА - ВИДЕО ЛЕКЦИЈА

ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

MЕНТОРСТВО

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада експертског ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси,  уз подршку изабраног ментора или менторке.

Програм менторства је надоградња програма тренинга. Представници цивилног друштва ће, након тренинга, бити у прилици да раде са менторима и менторкама који ће развијати индивидуалне планове у складу са дефинисаним потребама али и пратити и евалуирати постигнути напредак.