ОБЈАВЉЕН ПРВИ ПРАВИЛНИК ИЗ ИПАРД 3 ПРОГРАМА ЗА МЕРУ 1 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 • НАСЛОВНА
 • Uncategorized
 • ОБЈАВЉЕН ПРВИ ПРАВИЛНИК ИЗ ИПАРД 3 ПРОГРАМА ЗА МЕРУ 1 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Мера 1) у оквиру ИПАРД 3 програма објављен је данас. Овим правилником су прописани услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у оквиру ИПАРД 3 програма за Републику Србију за период 2021–2027. године

Очекује се да ће Министарство пољопривреде убрзо расписати и први јавни позив из ИПАРД 3 програма. Биће то конкурс за изградњу и опремање објеката у секторима меса, млека, воћа, поврћа, грожђа, рибе, јаја и житарица, а из ИПАРД фонда опредељено је 4,8 милијарде динара. Осим изградње моћи ће да се конкурише и за подизање засада воћа, поврћа и лозе. Овим позивом неће бити обухваћена набавка трактора и пољопривредне механизације, то се, према плану који је објавило Министарство пољопривреде, очекује на јесен 2024.

Данас објављен правилник за Меру 1 има измена у односу на претходне правилнике из ИПАРД 2 програма.

ИПАРД подстицаји, како је истакнуто у Правилнику, утврђују се у процентуалном износу од одобрене вредности прихватљивих трошкова, односно од вредности основице за обрачун коначног износа ИПАРД подстицаја, и то у износу од:

 • 60 одсто од вредности укупних прихватљивих трошкова;
 • 65 одсто од вредности укупних прихватљивих трошкова – ако се у планинском подручју налазе:
  • сви објекти који су предмет инвестиције у изградњу објекта, или
  • сва газдинства са млечним кравама у сектору млека, односно сви објекти са одговарајућом врстом животиња у сектору меса, јаја и рибарства, или
  • све катастарске парцеле уписане у Регистар на којима се обавља примарна пољопривредна производња биљних култура у сектору воћа, поврћа, грожђа, житарица и индустријског биља;
 • 70 одсто од вредности укупних прихватљивих трошкова – ако је подносилац захтева:
  • физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или предузетник, млађи од 40 година старости на дан подношења захтева за одобравање пројекта, или
  • произвођач сертификованих органских производа у примарној пољопривредној производњи у складу са прописима којима се уређује органска производња.

ИПАРД подстицаји се утврђују у додатном износу од 10 одсто преко процентуалног износа од 60 одсто прихватљиих трошкова само за инвестиције у управљање отпадом и отпадним водама и производњу и складиштење енергије из обновљивих извора. Највиши укупан износ у коме се утврђују ИПАРД подстицаји не може прећи износ од 75 одсто од вредности укупних прихватљивих трошкова по захтеву.

Минималан и максималан износ подстицаја

По једном захтеву, без обзира на укупну вредност предметне инвестиције, корисник може да оствари право на ИПАРД подстицаје у минималном номиналном износу од 20.000 евра и максималном номиналном износу од 1.000.000 евра. У периоду спровођења ИПАРД 3 програма, корисник може да оствари право на ИПАРД подстицаје у складу са овим правилником у укупном максималном номиналном износу од 2.000.000 евра.

Услови за набавку трактора преко ИПАРД програма

Иако је планом позива за конкурисање за средства преко ИПАРД ИИИ програма предвиђено да позив за набавку трактора уследи тек у периоду од 2. септембра па до 18. октобра ове године, а за набавку машина, опреме и механизације од 18. новембра па до 27. децембра, управо усвојени Правилник прописује ”посебне услове за одобравање пројекта за инвестицију у набавку трактора и инвестиције у набавку специјализованих возила“.

За подстицаје за набавку трактора ове године планирано је 2,7 милијарди динара.

Лице које испуњава опште услове за остваривање права на одобравање пројекта може остварити и право на одобравање пројекта за инвестицију у набавку трактора, ако:

 • током трајања ИПАРД ИИИ програма претходно није остварио право на набавку једног трактора
  испуњава опште и посебне услове за инвестиције у одговарајућем сектору и са највећом номиналном снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње, у одговарајућем сектору у складу са овим правилником
 • трактор испуњава услове, нормативе и стандарде у погледу ограничења емисије издувних гасова и загађујућих честица за моторе за вандрумску мобилну механизацију, односно одговарајући „Стаге” или „Тиер” стандард, који су предвиђени јавним позивом за подношење захтева за одобравање пројекта.
 • Може остварити право на одобравање пројекта за инвестицију у набавку специјализованог возила за транспорт сировог млека, специјализованог возила за превоз животиња, специјализованог возила за превоз примарних пољопривредних производа, односно специјализованог возила за превоз рибе, ако:
  • испуњава опште и посебне услове за инвестиције у одговарајућем сектору у складу са овим правилником;
  • специјализовано возило испуњава услове, нормативе и стандарде у погледу ограничења емисије издувних гасова и загађујућих честица за категорију мотора према ЕЦ одобрењу типа возила, односно одговарајући „Еуро” стандард, који су предвиђени јавним позивом за подношење захтева за одобравање пројекта.

Планом јавних позива за коришћење подстицаја из ИПАРД ИИИ програма за ову годину планирано расписивање позива за још две мере које нисмо поменули у овом прегледу.

Тако би у периоду од 22. априла до 21. јуна требало очекивати расписивање позива за Меру 3 – инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства. Ова мера има најиздашнији буџет од 6,38 милијарди динара.

Планиран је и позив за Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања, чији је буџет други по величини међу овогодишњим ИПАРД програмима, и износи 5,13 милијарди динара. Овај позив би могао да буде расписан у периоду од 1. јула до 16. августа.